จากการบริจาคสู่การลงทุนทางสังคม “กองทุนรวมคนไทยใจดี”
มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) โดยบลจ. บัวหลวง มูลนิธิเพื่อคนไทยและสถาบันเช้นจ์ ฟิวชันฯ ร่วมจัดงาน “Social Investment Talk จากการบริจาคสู่การลงทุน” ตัวอย่างการลงทุนทางสังคมที่เกิดจากความร่วมมือของภาคธุรกิจและภาคสังคม “กองทุนรวมคนไทยใจดี” พร้อมนำเสนอผลลัพธ์ทางสังคมจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหลากหลายประเด็น ชี้ให้เห็นผลกระทบทางสังคมที่ยั่งยืนที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้

ก.แรงงาน-พม.-สสส. ประกาศความร่วมมือเร่งจ้างงานคนพิการ 10,000 ตำแหน่ง ภายในปี 2559 พร้อมนำข้าราชการ-เอกชน-ภาคประชาชนแสดงเจตนารมณ์ให้คนพิการมีอาชีพ มีงานทำเต็มตามศักยภาพ เป็นงานที่มีคุณค่าได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่กระทรวงแรงงาน มีการแถลงข่าว “สานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 ตำแหน่ง” พร้อมประกาศความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

มูลนิธิเพื่อคนไทย ร่วมกับองค์กรภาคสังคมและสถาบันการศึกษาลงนามความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อคนไทยได้ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อนงานต่อต้านคอร์รัปชัน

 
“การสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ จะต้องทำให้เกิดระบบนิเวศทาง “สังคม” ที่ดี มีองค์ประกอบที่หลากหลาย และต่างเกื้อกูลกัน เช่นเดียวกับการทำงานร่วมกันระหว่าง “ภาคธุรกิจ” และ “ภาคสังคม”
วิเชียร พงศธร - ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย
   


 


คนไทยขอมือหน่อย 2016 : Ratchaprasong, The sharing street ภาพรวมกิจกรรมงานคนไทยขอมือหน่อย
2016-02-01


คนไทยขอมือหน่อย 2016 สัมภาษณ์คุณทิพย์ชยา พงศธร ผู้ก่อตั้งโครงการ Food4Good
2016-02-01


คนไทยขอมือหน่อย 2016 สัมภาษณ์คุณธวัชชัย แสงธรรมชัย ภาพรวมงานคนไทยขอมือหน่อย 2016
2016-02-01
 
 
ธนาคารจิตอาสา (JitArsa Bank)
โครงการชุมชนจัดการตนเองต้านภัยพิบัติ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
มูลนิธิใบไม้เขียว
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
คลินิกฟ้าใส
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Happy Workplace - องค์กรแห่งความสุข
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (สทพ.)
สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศูนย์ประสานงานนอกระบบแห่งชาติ
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
เครือข่ายลดบริโภคเค็ม
มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)
สหกรณ์กรีนเนท จำกัด (Green Net Cooperative)
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ชมรมคนห่วงหัว
มูลนิธิเมาไม่ขับ
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เครือข่ายพยาบาลชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (พช.สส.)
มูลนิธิชีววิถี
แผนงานขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหารเพื่อสังคม (มูลนิธิชีววิถี)
โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
มูลนิธิชุมชนไทย
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
NISE Corporation
มูลนิธิสยามกัมมาจล
Thoth Media (โธธ มีเดีย)
ABLE - ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา
Pick-A-Pet4Home
Bribespot Thailand
THAI PUBLICA
มูลนิธิยุวรักษ์
iCARE
มูลนิธิปิดทองหลังพระ
FOOD4GOOD
Will Share Foundation
MYSOCialmotion
Big Trees
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
ACT - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป - RNN
The Rainbow Room
ฟรีแฮป
ChangeFusion
สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย
เทใจ.คอม
ร้านหนังสือซีเอ็ดฯ
ร้านเลมอนฟาร์ม
มูลนิธิเอ็นไลฟ
ปันกัน
มูลนิธิยุวพัฒน์
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
กลุ่มพลังบวก
มูลนิธิหัวใจอาสา
The Nation
สสส.
The Network