การรับมือสภาวะสุดโต่งทางสภาพภูมิอากาศของไทย โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

คอลัมน์ Leading Out-Of-the-Box "ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ"

ทำอย่างไร “โตไปไม่โกง” กฎ กติกา ค่านิยม ตัวช่วยแบบไหนที่ใช่?
เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และมูลนิธิเพื่อคนไทย จัดกิจกรรมเวิร์คชอปภาคเยาวชนขึ้น หัวข้อ “การสร้างค่านิยมเพื่อให้เยาวชนเป็นคนไทยไม่โกง” วิทยากรกระบวนการโดย ดร.กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ร่วมพัฒนาหลักสูตร “โตไปไม่โกง” หลักสูตรนี้อบรมครูให้สามารถปลูกฝังค่านิยมความดี 5 ประการ ได้แก่ 1.ความซื่อสัตย์สุจริต 2.การมีจิตสาธารณะ 3.ความเป็นธรรมทางสังคม 4.กระทำอย่างรับผิดชอบ 5.เป็นอยู่อย่างพอเพียง เพื่อนำไปสอนเด็กในโรงเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 
“การสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ จะต้องทำให้เกิดระบบนิเวศน์ทาง “สังคม” ที่ดี มีองค์ประกอบที่หลากหลาย และต่างเกื้อกูลกัน เช่นเดียวกับการทำงานร่วมกันระหว่าง “ภาคธุรกิจ” และ “ภาคสังคม”
วิเชียร พงศธร - ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อ "คนไทย"
   


 


การแสดงจาก ร.ร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย วันต่อต้านคอร์รัปชัน 6ก.ย.58
2015-10-07


โครงการคนกล้าคืนถิ่น จากแอร์โฮสเตสสู่วิถีเกษตรอินทรีย์
2015-09-11


"ร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศ" เสียงสะท้อนจากเพื่อนภาคี
2015-06-15
 
 
ธนาคารจิตอาสา (JitArsa Bank)
โครงการชุมชนจัดการตนเองต้านภัยพิบัติ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
มูลนิธิใบไม้เขียว
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
คลินิกฟ้าใส
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Happy Workplace - องค์กรแห่งความสุข
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (สทพ.)
สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศูนย์ประสานงานนอกระบบแห่งชาติ
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
เครือข่ายลดบริโภคเค็ม
มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)
สหกรณ์กรีนเนท จำกัด (Green Net Cooperative)
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ชมรมคนห่วงหัว
มูลนิธิเมาไม่ขับ
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เครือข่ายพยาบาลชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (พช.สส.)
มูลนิธิชีววิถี
แผนงานขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหารเพื่อสังคม (มูลนิธิชีววิถี)
โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
มูลนิธิชุมชนไทย
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
NISE Corporation
มูลนิธิสยามกัมมาจล
Thoth Media (โธธ มีเดีย)
ABLE - ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา
Pick-A-Pet4Home
Bribespot Thailand
THAI PUBLICA
มูลนิธิยุวรักษ์
iCARE
มูลนิธิปิดทองหลังพระ
FOOD4GOOD
Will Share Foundation
MYSOCialmotion
Big Trees
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
ACT - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป - RNN
The Rainbow Room
ฟรีแฮป
ChangeFusion
สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย
เทใจ.คอม
ร้านหนังสือซีเอ็ดฯ
ร้านเลมอนฟาร์ม
มูลนิธิเอ็นไลฟ
ปันกัน
มูลนิธิยุวพัฒน์
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
กลุ่มพลังบวก
มูลนิธิหัวใจอาสา
The Nation
สสส.
The Network