รวมพลังขับเคลื่อนโตไปไม่โกง สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังคุณค่าความดี 5 ประการ
29 มิถุนายน 2558 - คณะทำงานดำเนินโครงการโตไปไม่โกง และภาคีร่วมกันเปิดตัว “โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตรโตไปไม่โกง” หลักสูตรอบรมครูจำนวนกว่า 600 คน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขยายแนวคิดโตไปไม่โกง ผ่านคุณค่าความดี 5 ประการ ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 สอดรับกับพันธกิจรัฐบาล “ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”

พลังคนพิการกับการสร้างสรรค์สังคม : “Together we can make the Difference”
งานสัมมนาความสามารถในการมีงานทำของคนพิการระดับภูมิภาคเอเชีย 2015 “Workability Asia Conference 2015” ณ รร.ฮิลตัน เมืองพัทยา ในวันที่ 8-10 กรกฎาคมนี้ ภายใต้แนวคิด “Together we can make the Difference” จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานของประเทศไทยเพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่คนพิการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำคนพิการไปสู่คุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน คาดว่าจะมีคนพิการ องค์กรที่ทำงานด้านคนพิการ ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานของรัฐกว่า 20 ประเทศ รวม 300 คน เข้าร่วมงาน

รัฐหนุน “เอสอี-วิสาหกิจชุมชน” แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำ จับมือ “ออมสิน-ธกส” ออกสลากเพื่อสังคม 2 พันล้านบาท
รัฐหนุน “เอสอี-วิสาหกิจชุมชน” แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำ จับมือ “ออมสิน-ธกส” ออกสลากเพื่อสังคม 2 พันล้านบาท (2 กรกฎาคม 2558)

 
“การสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ จะต้องทำให้เกิดระบบนิเวศน์ทาง “สังคม” ที่ดี มีองค์ประกอบที่หลากหลาย และต่างเกื้อกูลกัน เช่นเดียวกับการทำงานร่วมกันระหว่าง “ภาคธุรกิจ” และ “ภาคสังคม”
วิเชียร พงศธร - ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อ "คนไทย"
   


 


"ร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศ" เสียงสะท้อนจากเพื่อนภาคี
2015-06-15


"ร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศ" 4. ตัวอย่างกระบวนการพัฒนา “โครงการ”
2015-06-15


"ร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศ" กลไกการสื่อสาร : ตัวช่วยระดมทรัพยากรสนับสนุนร้อยโครงการ
2015-06-15
 
 
ธนาคารจิตอาสา (JitArsa Bank)
โครงการชุมชนจัดการตนเองต้านภัยพิบัติ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
มูลนิธิใบไม้เขียว
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
คลินิกฟ้าใส
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Happy Workplace - องค์กรแห่งความสุข
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (สทพ.)
สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศูนย์ประสานงานนอกระบบแห่งชาติ
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
เครือข่ายลดบริโภคเค็ม
มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)
สหกรณ์กรีนเนท จำกัด (Green Net Cooperative)
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Earth Net Foundation)
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
ชมรมคนห่วงหัว
มูลนิธิเมาไม่ขับ
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เครือข่ายพยาบาลชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (พช.สส.)
มูลนิธิชีววิถี
แผนงานขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหารเพื่อสังคม (มูลนิธิชีววิถี)
โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
มูลนิธิชุมชนไทย
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
NISE Corporation
มูลนิธิสยามกัมมาจล
Thoth Media (โธธ มีเดีย)
ABLE - ศูนย์นวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา
Pick-A-Pet4Home
Bribespot Thailand
THAI PUBLICA
มูลนิธิยุวรักษ์
iCARE
มูลนิธิปิดทองหลังพระ
FOOD4GOOD
Will Share Foundation
MYSOCialmotion
Big Trees
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
ACT - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป - RNN
The Rainbow Room
ฟรีแฮป
ChangeFusion
สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย
เทใจ.คอม
ร้านหนังสือซีเอ็ดฯ
ร้านเลมอนฟาร์ม
มูลนิธิเอ็นไลฟ
ปันกัน
มูลนิธิยุวพัฒน์
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
กลุ่มพลังบวก
มูลนิธิหัวใจอาสา
The Nation
สสส.
The Network